Проект за оптимизация на пречиствателни станции (ПСОВ)

Проект за оптимизация на пречиствателни станции (ПСОВ) и повишаване на енергийната им ефективност, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”:

„Частен институт за водни технологии” ЕООД разработи метод за оптимизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води и подобряване на енергийната им ефективност (заявка за патент № 111075/ 08.11.2011 г.) и към момента разработва полезен модел на оборудване за прилагането на този метод на място. За тази цел през февруари 2013 г. ЧИВТ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия Орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” на стойност над 261,000.00 лева, като общата стойност на проекта е над 348,000.00 лева. По време на проекта ще се извърши оптимизиране работата на биологичното стъпало (по линия на водата) на ПСОВ гр. София, според конкретните климатични условия и проверка на реалния капацитет на съществуващото оразмеряване на ПСОВ, чрез преизчисление на обемите по водната линия за четирите сезона – зима, пролет, лято и есен.

Разработеният от ЧИВТ ЕООД метод за изследване на процесните параметри на място установява първо-причините за незадоволително работещи ПСОВ. С познаването на грешките, установени от експлоатацията и въз основа на иновативния си метод ЧИВТ ЕООД разработва  индивидуална програма за действие за всеки обект, която цели намаляване на експлоатационните разходи и цялостна оптимизация на технологичния процес. Чрез вариране концентрацията на биомасата (активната утайка) в биобасейните, според действителната температура на водата се  постига значително намаляване на разходите за собствени нужди на ПСОВ за електро-енергия е между 15 – 35 %, респективно експлоатационните разходи и себестойността на 1 м3 пречистена отпадъчна вода и се стабилизират биологичните пречиствателни процеси (редуциране на азота и на фосфора в пречистените отпадъчни води, с цел трайно постигане на изискванията, заложени в разрешителното за заустване в съответния воден обект).

Предложеният иновативен метод за оптимизация на ПСОВ, както и определяне на конкретно критичните недостатъци на вече изградени ПСОВ, подлежащи на оптимизация, с цел подобряване на енергийната им ефективност, може да се смята за ново поле за действие.

Въвеждането на нови пречиствателни станции в експлоатация или оптимизирането на съществуващи такива, изисква от инженерите и техниците широк практически опит и сериозни теоретични познания, които могат да се натрупат само чрез извършване на такава специализирана дейност. Глобалната дейност на проектантските организации по целия свят се нуждае от професионална подкрепа на мястото на ПСОВ за постигане на желания краен резултат – опазване на водните ресурси от замърсяване, при оптимални енергийни разходи.

Реализирането на предлагания метод за оптимизация, като иновационния процес е приложимо в национален, европейски и световен мащаб.

Потенциалните клиенти на услугите могат да бъдат всички ВиК-експлоатационни дружества (с вече изградени или подлежащи на изграждане ПСОВ),  проектантски бюра, строителни фирми, обществени организации и др.

Икономическия сектор, в който е приложима услугата са ВиК-дружествата, респективно експлоатационните дружества, които поддържат и експлоатират пречиствателните станции, Инвеститорите (Възложителите), възлагащи изграждане на ПСОВ и очакващи постигане на обещаните параметри на заустване  на изход ПСОВ, строителните фирми, които изграждат самите ПСОВ и очакващи връщането на паричните гаранции за постигането на определени пречиствателни резултати и доказване на приложената технологична схема, както една от „най-добрите практики” (the best available technologies) и др.

Възвращаемостта на първоначалната инвестиция на съответните обекти може да се очаква още в рамките на самото прилагане на метода за оптимизация, като реалната консумация на електроенергия и процентното й намаление ще бъде ясен до 1-2 години след въвеждането му като иновативен експлоатационен процес.

Поради започнатата иновативна креативна дейност за намаляване на използваната енергия в ПСОВ в европейски и световен мащаб, доказване приложимостта на така предлагания метод за оптимизация ще осигури устойчиво развитие в областта на защита на водните ресурси и потенциал за развитие на всички големи градове, с ПСОВ, заустващи в „чувствителни зони”.

Конкретните дейности, които включва прилагането на метода при всеки отделен клиент за оптимизирането на работата на биологичното стъпало (по линия на водата) на ПСОВ, предвиждат: 

  • Проверка на съществуващия проект, по който е изградена ПСОВ (преизчисляване на съществуващите обеми на биологичното стъпало, по пътя на водата);
  • Измерване и определяне на място на кинетични параметри на реалната отпадъчна вода;
  • Проверка на оразмеряването на биостъпалото на обследваната станция, на база на получените резултати от технологичните измервания (кинетичните параметри), с помощта на възрастта на утайката и температурата на водата в биобасейна, скорост на нитрификация, скорост на денитрификация и др.;
  • Определяне на максималния капацитет на ПСОВ за отстраняване на азот и фосфор, реално, при сега съществуващите обеми на биобасейните;
  • Други.
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.