Текущи програми

Вече е открита процедурата за кандидатстване за финансиране с проектни предложения за внедряване на иновации в български предприятия по ОП „Развитие на конкурентспособността на българската икономика 2007 – 2013”, Приоритетна Ос 1, Област на въздействие 1, Процедура № BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Вж. http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=120

„Частен институт за водни технологии” ЕООД предлага иновативни решения за подобряване на енергийната ефективност на ПСОВ и съдейства за подготовка на проектни предложения

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.