Технически изпитвания и анализи

Технически изпитвания и анализи, включително технологични лабораторни изпитвания и анализи в областта на водния сектор и управлението на отпадъци;

Изготвяне на подробни доклади и препоръки за оптимизиране на разходи;

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.