Проектантски услуги

Проектантски и консултантски услуги, като извършване на инженерни и архитектурни дейности във всички фази на проучвателния и инвестиционния процес, в областта на водния сектор, управлението на отпадъци, както и при производството на електрическа и топлинна енергия от ВЕИ.

Хидравлично моделиране на водопроводни и канализационни системи - дейности по откриване и контрол на скрити течове, оптимизиране на водни системи, провеждане на тестове за определяне енергийната ефективност на помпени групи и агрегати и др.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.