Консултантски услуги

Консултантска дейност по стопанско и друго управление, включваща консултации и оперативна помощ на ВиК, Водните Асоциации и други организации по въпроси, свързани с управлението, като: корпоративни стратегии и организационно планиране, реконструкция, модернизация и енергийна ефективност на Пречиствателни Станции за Питейни Води (ПСПВ), Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води (ПСОВ), промишлени предприятия (воден цикъл), промишлени стратегии, промяна в управлението, намаляване на разходите и други организационни, технически и икономически въпроси; маркетингови цели и политика, приложение и планиране, производствено планиране и контрол.

Консултации и оперативна помощ, оказвана на предприятия и държавни институции в областта на планирането, организацията, ефективността и контрола, управлението и други във водния сектор и управлението на отпадъци.

Извършване на инженерни и архитектурни дейности във всички фази на проучвателния и инвестиционния процес, в областта на водния сектор и управлението на отпадъци.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.