Нашите цели

Ние от „Частен институт за водни технологии” ЕООД сме си поставили за цел да работим за подобряването на жизнената среда и качеството на живот чрез повишаване ефективността на пречистването на води и подготовка на по-добри специалисти в експлоатационните и проектантски компании във водния сектор. За постигането на тези резултати, следвайки своето мото „Докато обучаваме, се учим” екипът на ЧИВТ ЕООД е силно мотивиран с развиването и внедряването на своите научни  разработки да усъвършенства процесите на събиране и анализ на данни, да подобри качеството на работа по пречистването на води и да понижи експлоатационните разходи за тази дейност.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.