Екип

Инж. Красимира Кузманова – Управител на фирмата с повече от 18 години многостранен професионален опит като експерт, сътрудник, ключов експерт и ръководител в повече от 30 проекта в областта на водния сектор, от които над 10 с международно участие.

Водещ лектор в курсове за обучение за пречистване на води;

Има над 14 публикации по теми и проблеми, касаещи нови решения и проблеми в областта на пречистване на водите и третиране на утайките.

Унив. проф. д-р инж. Иван Секулов - Ръководител отдел „Приложна наука, развитие и образование” във фирмата е утвърден учен с международно признание. Притежава завиден професионален опит по проблемите на водния сектор (повече от 40 години). Високо уважаван професор, доктор, ръководител катедра в техническия университет в Хамбур-Харвург, високо квалифициран експерт в областта на пречистване на битови и промишлени отпадъчни води, с широка международна известност и завидна професионална репутация.

Работи по развитие и внедряване на нови технологии за пречистване на отпадъчни води (субсидирани от Федералното Министерство за образование и наука, Германия): отстраняване на суспендирани вещества, нитрификация, денитрификация, допречистване на отапдъчни води, мембранни технологии и др.;

Развитие на методи за оценка на биологично разградимите вещества в индустриалните отпадъчни води, биофилмови реактори с фиксирана биомаса и др.

Публикации

Книги - 2 (Допречистване на отпадъчни води 1977, Отстраняване на Азот, 1988);

Технически публикации - над 270;

Статии за семинари - над 200;

Статии за фундаментални изследвания относно:

  • Трудно разградима ХПК   
  • Активен въглерод
  • Филтрация
  • Отстраняване на азот

Научни доклади – повече от 25.

Проф. д-р инж. Иван Секулов е носител на Златен медал „Вили Хагер” – за международно призната работа и значителен принос в областта на допречистване на отпадъчните води и успешното прилагане на практика на новите научни достижения.

Калин Бонев – икономически мениджър, икономист и юрист с опит в международни проекти в областта на повишаване на професионалната квалификация на работници и служители и проекти, финансирани от ЕС в областта на третиране на отпадъци;

инж. Снежана Моллова - проектант с 33-годишен опит в проекти във водния сектор – водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, участвала в проектирането на над 30 пречиствателни станции за отпадъчни води и пречиствателни станции за питейни води;

Инж. Моллова притежава и повече от 5 (пет) години професионален опит в проектирането на помпени станции (ПС) за питейни и отпадъчни води.

инж. Цветомир Цанков – проектант с опит в над 10 проекта за ПСОВ и ПСПВ.

инж. Кирил Славов – проектант с опит в над 10 проекта за ПСОВ и ПСПВ.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.