ЧИВТ ЕООД

Частен институт за водни технологии (ЧИВТ) ЕООД е проектантска консултантска фирма, създадена през 2011 г. като независима компания с основен акцент - развитието на нови научно-приложни разработки във водния сектор и прилагането им в практиката. ЧИВТ ЕООД осъществява научно-изследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите за пречистване на питейни и отпадъчни води (комунални и промишлени) и третиране на отпадъци, естествените и техническите науки; приложни изследвания и експериментални разработки; лабораторни, моделни и прототипни изследвания.

ЧИВТ ЕООД предоставя и консултантски услуги във водния сектор за частни организации и за най-важните правителствени агенции, отговорни за изпълнение и финансиране на работите по инфраструктурата в България, както и консултантски услуги за европейските фондове - ИСПА, Структурните и Кохезионни фондове, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и др.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.