Публична покана за подаване на оферти за избор на изпълнител

ЧАСТЕН ИНСТИТУТ ЗА ВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за избор на изпълнител. Всички условия за участие и цялата необходима информация може да бъде получена от приложената документация или на телефон +359 888 83 444 72, лице за контакт: Калин Бонев.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.