Новина

ЧАСТЕН ИНСТИТУТ ЗА ВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД кани всички заинтересовани лица да подадат оферта в процедура за избор на изпълнител с Публична покана по следните три ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 1 - Техническа оценка на иновативен метод и на полезен модел за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води и повишаване на енергийната им ефективност;

Обособена позиция 2 - Финансово-икономическа оценка на иновативен метод и на полезен модел за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води и повишаване на енергийната им ефективност;

Обособена позиция 3 - Извършвена на маркетингово проучван и пазарен анализ на възможностите за пазарна реализация на иновативен метод и на полезен модел за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води и повишаване на енергийната им ефективност в България, Германия и Франция (вместо Франция е допустимо да бъде проучен пазарът в друга европейска страна с население над тридесет милиона жители)

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е 15.12.2014 г. до 16:00 ч.

Място на подаване на оферти: гр. София, ул. "Тимок" № 4, ет. 6, ап. 9, съгласно условията от приложената документация.

Свали необходимата документация

 

ЧАСТЕН ИНСТИТУТ ЗА ВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД ще бъде представен на най-значимото международно изложение в областта на технологиите през тази година – IFAT 2014 от 05.05.2014 до 09.05.2014 г. в Мюнхен, Германия.

В рамките на Научно-техническия форум в хале В0 на 07.05.2014 г. между 16:00 ч. и 18:00 ч. проф. д-р Иван Секулов ще изнесе лекция на семинара „Иновативни методи за третиране на отпадъчни води в практиката”.

Всички ние от екипа на „Частен институт за водни технологии” ЕООД ще бъдем радостни да се срещнем с настоящи и бъдещи партньори и приятели по време на семинара или на 07.05. и 08.05. в Сграда А5, щанд 310 – щанд на Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска фондация за околна среда).

 

Свали необходимата документация

ЧИВТ ЕООД набира оферти за избор на изпълнител с публична покана по проект "Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на енергийната ефективност чрез обследване на ПСОВ - гр. София"  , финансиран от ОП "Развитие на конкуретноспособността на българската икономика 2007-2013" , съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срок на подаване на оферти: 21.08.2013г. до 16:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Тимок 4, ет.6, ап.9

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Частен институт за водни технологии” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.